KURRIKULUM

Danksy ‘n span bekwame gekwalifiseerde onderwyseresse met baie jare se ondervinding, kan Pre-Prim√™re Skool Haas Das spog met suksesse wat ons reeds behaal het. Ons is tans besig met CAPS.

Die kurrikulum vereis dat ouers ook betrokke is by die leerstof en die leerproses.¬† Kreatiewe denke, oorspronklikheid en lewensvaardighede word ontwikkel.¬† Kleuters leer om in groepe te funksioneer en sodoende maklik by ‘n laerskool aan te pas.

Hier word genoeg geleentheid gebied vir groeiende kleuters om al hulle spiertjies d.m.v. Groot Motoriese bewegings te ontwikkel.

 

Hulle kry die geleentheid om vrye en kreatiewe denke en beweging te ontwikkel d.m.v. al die verskillende bewegingsaktiwiteite. 

Grootspierontwikkeling vind plaas d.m.v. balspele, toue, hoepels en die klimleerstel.  Aanleer en deelname aan tradisionele speletjies geniet ook groot byval by die kleuters.

Hier word dit vir die kleutertjies moontlik gemaak om “kleur” aan die lewe te gee – deur die gebruik van die allermooiste en nuutste media tot hul beskikking waarmee “Spog werk” gemaak kan word.

Dit  bevorder kleinspier Рkoördinasie asook kreatiwiteit.  Hulle leer handvaardighede aan en eksperimenteer met interessante en kleurvolle media.  Genot word voorop gestel by alle aktiwiteite.  Let Wel: Die eindproduk is nie belangrik nie.

Persepsie vorm die basis van u kleuter se gereedmaking vir lees, skryf en wiskunde.  Kleuters kry geleentheid om deel te neem aan wetenskaplike eksperimente om sodende hulle leefwêreld te ontdek.  Alle perseptuele aspekte van die kleuters se ontwikkeling word aangespreek en bevorder. 

Tas, smaak, reuk, visuele en ouditiewe persepsie lesse word deurgaans volgens vordering aangebied.¬† Kleuters met moontlike uitvalle word ge√Įdentifiseer en remedi√ęring vind deurgaans plaas.¬† Kleuters word gelei om vrae te vra, dinge te ondersoek en gevolgtrekkings te maak.

Hier leer hulle allerhande oulike liedjies d.m.v. musiek en beweging.  Deur middel van musiekaktiwiteite leer die kleuters om vrye en kreatiewe denke en beweging te ontwikkel, omdat musiek en beweging die enigste vak is wat linker- en regterbreinstimulasie gelyktydig bevorder.  Die vak sluit ook musiekwaardering, beluistering, slagorkes en musiekpersepsie in. 

 

Graad R (voorskoolse klasse) word onderrig in die hantering en bespeling van Orph instrumente.¬† Kleuters kry die geleentheid om te eksperimenteer met ‘n groot verskeidenheid musiekinstrumente.¬† Hulle leer om ‘n liefde vir klassieke musiek te ontwikkel en met aandag daarna te luister en om musiekstories te beleef en te vertolk.

Klein spierko√∂rdinasie word ontwikkel deur klein handjies te leer om kombuisgereedskap korrek te gebruik en om higi√ęnies met kos te kan werk.¬†

Om volgens ‘n resep die regte bestandele te kan afmeet en die regte metodes te volg bv. roer, klits, rol ens.¬† Daar wordk ook eenvoudige wiskunde begrippe vasgel√™.

Om al die mooi waarhede wat hierin opgeteken is vir die kleintjies te ontsluit – want Hy s√™: “Laat die kindertjies na my toe kom, verhinder hulle nie, want aan hulle behoort die koninkryk van God.”

Taalontwikkeling word spelenderwys aangeleer.

Die kinders se taalontwikkeling word bevorder en hulle leer om te konsentreer en ‘n liefde en respek vir storieboeke te kweek.¬† Hulle algemene kennis word ook uitgebrei.

 

Die doel hiervan is om ‘n liefde vir po√ęsie aan te kweek en te waardeer.¬† Slegs sommige oulike versies word gememoriseer.

Hulle dramatiseer stories om uiting te gee aan hulle gevoelens.

Deur middel van oop vrae word kleuters se kennis en woordeskat uitgebrei i.v.m. die tema van die siklus.

 

Buiten die bogenoemde periodes het kleuters ook die volgende wat deel vorm van die sewe dag siklus:

-Waterspel

-Legkaarte

-Fantasiespel

Elke Vrydag oggend van 8:00 - 8:15
hou ons gewyde sang in die saal!

Buite kurrikulêre aktiwiteite:

Die onderstaande buitemuurse aktiwiteite word aangebied vanaf 11:00 in Buitespeeltyd.

GELDE MOET ASB BY MARINA INBETAAL WORD. PLAAS IN GEMERKTE KOEVERT, NAAM VAN U KLEUTER EN WAARVOOR DIT IS.

Indien u belangstel om u kleuter in te skryf kan u die betrokke persone kontak rakende meer inligting:

Rinico Computerkids:

Ballet:

Playball:

Kindermusiek:

Mikimaths:

Beaux-Arts (Pottery)

Rugby Skills:

Wetenskap-Experi Maatjies:

Stoei:

Wip & Snip Kinder Kinetika:

Now Netball:

Belinda Standler

Elbie de Waal

Loren du Preez

Ria Brink

Ansie Coetzee

Alice Neethling

Heinrich

Ralie Roux

Theuns Nel

Louise Prinsloo

Dawnita Benadie

073 103 2950

058 913 3504

082 872 2908

017 712 2544 / 083 657 8690

071 869 2670

072 673 9366

082 496 6586

079 879 5594

082 773 5096

083 498 0071

083 459 0182

Rinico Computerkids:

Belinda Standler 073 103 2950

Ballet:

Elbie de Waal 058 913 3504

Playball:

Loren du Preez 082 872 2908

Kindermusiek:

Ria Brink 083 657 8690

Mikimaths:

Ansie Coetzee 071 869 2670

Beaux-Arts (Pottery):

Alice Neethling 072 673 9366

Rugby Skills:

Heinrich 082 496 6586

Wetenskap-Experi Maatjies:

Ralie Roux 079 879 5594

Stoei:

Theuns Nel 082 773 5096

Wip & Snip Kinder Kinetika:

Louise Prinsloo 083 498 0071

Now Netball:

Dawnita Benadie 083 459 0182