Danica du Preez

Graad 4 Top Presteerder 2020

Susan Cawood

Graad 5 Top Presteerder 2020

Marli van Vuren

Graad 6 Top Presteerder 20206

Michael Kalell

Graad 7 Dux Leerling 2020

Mia Swart

Beste Redenaar Gr 1-3 2020

Stephan van Vuren

Beste Redenaar Gr 4-5 2020

Michael Kalell

Beste Redenaar Gr 6-7 2020

Danica du Preez

1ste – Graad 4 Top Presteerder 2020

Bregithé Bierman

2de – Graad 4 Top Presteerder 2020

Mari Eksteen

3de – Graad 4 Top Presteerder 2020

Susan Cawood

1ste – Graad 5 Top Presteerder 2020

Hanco van der Walt

2de – Graad 5 Top Presteerder 2020

Dané Welman

3de – Graad 5 Top Presteerder 2020

Marli van Vuren

1ste – Graad 6 Top Presteerder 2020

Lee-Anne Van Vuren

2de – Graad 6 Top Presteerder 2020

Danika Vosloo

3de – Graad 6 Top Presteerder 2020

Grondslagfase (Graad 1 - 3 )

Dit is in hierdie fase waar die grondslag vir KLANK, LEES, SKRYF en REKEN plaasvind. Ouers se hulp, belangstelling en motivering is hier van groot waarde. Normes en waardes moet ook reeds gedurende die "kleinkind-tyd" vasgelê word.

Die kurrikulum in die Grondslagfase CAPS: Graad 1-3:

1. Die vaardighede word baie meer herhaal, dus kan progressief gewerk word.
D.w.s. begin by makliker leerstof en dit word dan algaande moeiliker.
2. Die Departement bepaal watter vaardighede aangeleer word, sodat dit oor die hele Suid-Afrika dieselfde is.
3. Vlak 7-skaal word gebruik.
4. Duidelike riglyne vir assessering word voorsien en leerders word dus makliker geassesseer.
5. Departementele toetse word geskryf om die standaard van skole te bepaal.
6. Duidelike riglyne word deur die Departement voorsien waarvolgens die onderwysers nuwe lesse uitwerk.
7. Klem word ook weer gelê op herhaling, tafels en lees.

In die grondslagfase vind geen klaswisseling plaas nie. Die leerders ontvang vir die hele jaar onderrig in die vier vakke by hul klasonderwyseres omdat integrering van al die vakke deurlopend plaasvind nl. Taal van Onderrig - Afrikaans/Engels, Eerste Addisionele Taal - Engels/Afrikaans, Wiskunde en Lewensvaardighede.

SLAAGVEREISTE VIR GRAAD 1-3
A. Vlak 4 (50%) in Huistaal
B. Vlak 3 (40%) in Eerste Addisionele Taal
C. Vlak 4 (40%) in Wiskunde

Intermediêre en Senior Fase (Graad 4-7 )

Intermediêre Fase (Graad 4 -6)

Akademiese onderrig vind plaas volgens CAPS of KABV
(Kurrikulum en Assesseringsbeleidverklaring)
In Graad 4 - 6 is daar 6 vakke:
- Huistaal
- Eerste Addisionele Taal
- Wiskunde
- Lewensvaardighede: Persoonlike Welsyn, LO, Skeppende Kunste
- Natuurwetenskappe en Tegnologie
- Sosiale Wetenskappe: Aardrykskunde en Geskiedenis

7 Vlak-Assesseringskaal

Graad 7 Leerders se 9 vakke bly onveranderd en die CAPS riglyne is van toepassing.

Meriete Aand

Met die Senior Meriete-aande ontvang elke leerder 'n toekenning wat 70% en meer behaal het.

GRAAD 4:
• As 'n leerder 'n gemiddeld van 88% behaal ontvang hy 'n balkie daarvoor.
• As 'n leerder 'n Groottotaal van 552 punte - 92% behaal, kwalifiseer hy/sy vir Erekleure in die Akademiese jaar.

GRAAD 5-7:
• As 'n leerder 'n gemiddeld van 85% behaal ontvang hy 'n balkie daarvoor
• As 'n Graad 5-6 leerder 'n Groottotaal van 540 punte = 90% behaal, kwalifiseer hy/sy vir Erekleure in die Akademiese jaar.
• As 'n Graad 7 leerder 'n Groottotaal van 910 punte = 90% behaal, kwalifiseer hy/sy vir Erekleure in die Akademiese jaar.
• 'n Leerder ontvang 'n spesiale toekenning as hy/sy drie goue balkies het.

SLAAGVEREISTES:

GRAAD 4-6:
A. Vlak 4 (50%) in Huistaal
B. Vlak 3 (40%) in Eerste Addisionele Taal
C. Vlak 3 (40%) in Wiskunde
D. Vlak 2 (30%) in enige ander twee vakke

Dit bring mee dat 'n leerder 40% vir al die vakke moet behaal om te slaag, behalwe Huistaal, waarvan die slaagvereiste 50% is.
Die promosiepunt (Punt aan die einde van die jaar) word soos volg bereken: Jaarpunt - 75% + Finale Eksamen -25%

GRAAD 7-9: Slaagvereistes vir Leerareas

Huistaal: Vlak 4 (50%)
Eerste Addisionele Taal: Vlak 3 (40%)
Wiskunde: Vlak 3 (40%)
Vlak 3 (40%) in DRIE ander vakke
Vlak 2 (30%) in enige 2 vakke

Die promosie aan die einde van die jaar word bepaal deur 'n kombinasie van die skool-gebalanseerde assessering (Jaarpunt) 40% en die finale eksamen 60%.

Toetse, Eksamens en Vorderingsverslae

Aan die einde van Kwartale 1, 2 en 4 skryf die leerders 'n formele Eksamen en einde Kwartaal 3 slegs 'n toetsreeks per vak.
Deurlopende assessering vind plaas in elke vak. Vorderingsverslae word aan die einde van die eerste, tweede en aan die einde van die jaar na die ouers gestuur.

ADDISIONELE VAARDIGHEIDSONDERRIG:
Leerders in die Grondslagfase (Graad 1-3) ontvang korrektiewe- en heronderrig by hul registeronderwyser.

DRILPERIODE:
Graad 4-7 leerders het drilperiodes in Afrikaans, Wiskunde en Engels om vaardighede vas te lê.

Rekenaarsentrum

JUNIOR LEERDERS:
Elke leerder vanaf Graad 1 - 3 kry die geleentheid om die rekenaarklas te besoek om op die rekenaars te werk en sodoende verskillende vaardighede vas te lê.

Graad 1 en 2 - 1x per week
Graad 3 - 2x per week

SENIOR LEERDERS:
Die Graad 4-7 leerders het een periode in 'n siklus. Die leerders leer hoe om 'n rekenaar te gebruik, en programme toe te pas wat aansluit by die kurrikulum.

Begeleidingsdiens:

Ons moedig ouers aan om die vrymoedigheid te neem om hulle kind aan te meld vir vertroulike begeleiding, om sodoende die las vir die ouers asook die kind ligter te maak. Ons maak gebruik van 'n geregistreerde sielkundige / berader in die dorp.

Mediese Dienste: Oog- en Gehoortoetse, Spraakterapie en Spelterapie

In die tweede kwartaal poog ons om oog- en gehoortoetse van Graad 1 leerders te laat doen. Tande- ondersoeke word ook gedoen.

Ons beskik ook oor die dienste op die terrein van:
Spraakterapeute: Lizelle Kerslake (079 390 2234), Dirkje Kerslake

Communicator

1. Die nodige nuus word vinnig en doeltreffend aan u gegee met die Communicator-funksie op u selfoon of rekenaar.
2. U kan die funksie installeer deur die D6 Communicator op die funksies te soek.
3. U kan ook die Laerskool Standerton se doen en late volg op Facebook of op ons webblad.

Dit sluit in: Sportuitslae, Akademiese Inligting, Kultuuraangeleenthede, Prestasies en Algemene Inligting.

Kliek hier om die toepassing op u selfoon te installeer:

Skoolkoerant: Stannie Sterre en Streke

Ons skoolkoerantjie verskyn een keer per jaar. Hierin word die leerders se prestasies op Sport, Akademiese en Kultuurgebied uiteengesit.